Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Projekt - Utworzenie PWD - Świetlicy dziecięcej

 

Projekt pn. „Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Nowej Dębie  numer umowy: RPPK.08.04.00-18-0002/19-01

 Oś priorytetowa : VIII Integracja społeczna,

 Działanie 8.4 :Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

Beneficjent: Gmina Nowa Dęba /Miejsk0- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Jednostka Realizująca Projekt: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021-31.03.2023

Całkowita wartość projektu: 262 228,03 zł.

Wkład własny Beneficjenta: 18 382,19 zł.

Łączna kwota dofinansowania 243 845,84 zł

w tym:

Środki europejskie: 222 893,82 zł.

Dotacja celowa : 20 952,02 zł

Opis projektu:

W ramach projektu powstanie w Nowej Dębie nowa placówka wsparcia dziennego- świetlica opiekuńczo-wychowawcza zlokalizowana w Nowej Dębie przy
ul. Kościuszki 110. 

Celem głównym  projektu jest zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla 15 dzieci. w wieku 7-15 lat .(8K,7M) z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z Gminy Nowa Dęba.

Celem funkcjonowania nowoutworzonej placówki  będzie  zapewnienie  opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych , wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizacje dodatkowych zajęć rozwijających oraz poprawa funkcjonowania rodzin poprzez wsparcie ich w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zakres  projektu obejmuje:

 -uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego ,

- realizacja dodatkowych zajęć  rozwijających kompetencje kluczowe ( np. robotyka, lego, gry logiczne , zajęcia sportowe, zajęcia umuzykalniające, teatralne itp.)

 -zajęcia wakacyjne tzw. wakacje z  eksperymentem prowadzone w formie interaktywnej, z prezentowaniem doświadczeń

- indywidualna diagnoza potrzeb uczestników Projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

-  zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w formie nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego,

 - u uczestników Projektu podniesione zostaną min. 2 z 8 kompetencji kluczowych 

- rodziny uzyskają wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: