Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Aktualności KDR

UWAGA  od 01.03.2024 r. zmiana odpłatności za wydanie duplikatu KDR - 15,00 zł

Domówienie drugiej formy KDR w przypadku posiadanej jedynie ważnej KDR elektronicznej 10,00 zł

Rachunek do wpłat:

Bank Spółdzielczy

65 9434 1083 2003 1300 0446 0021


Zwiększenie zakupu limitu energii elektrycznej w 2023 roku

dla Rodzin z KDR !

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127) wprowadziła zapisy, na podstawie których każde gospodarstwo domowe kupi energię elektryczną po starej cenie do 2000 kWh.

Limity taniego prądu dla 2023 r.:

 1. 2000 kWh (odbiorcy uprawnieni - zużycie maksymalnie)
 2. 2600 kWh (osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)
 3. 3000 kWh (rolnicy - gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej)
 4. 3000 kWh (posiadacze Karty Dużej Rodziny)

Warunki skorzystania z powyższych limitów: to nie tylko posiadanie Karty Dużej Rodziny, ale też złożenie stosownego oświadczenia wraz z kserokopią KDR zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną. Oświadczenie powinno się złożyć "niezwłocznie", czyli w pierwszym możliwym terminie (licząc od dnia wejścia ustawy albo otrzymania Karty) nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Oświadczenie można złożyć osobiście, pocztą – papierowo, czy elektronicznie, w tym poprzez aplikację MObywatel. Wzory oświadczeń do pobrania bezpośrednio w zakładach energetycznych lub na stronach internetowych dostawców energii elektrycznej :

PGE, TAURON,  INNOLOGY (RWE STOEN),  ENERGA,  ENEA

Wzór oświadczenie PGE

W oświadczeniu (dot. KDR) należy podać numer Karty Dużej Rodziny i załączyć jej kserokopię.

Limit 3000 kWh a data otrzymania Karty Dużej Rodziny:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przewiduje trzy możliwe warianty pozyskania Karty Dużej Rodziny w kontekście limitu 3000 kWh:

1) posiadanie KDR w dniu wejścia ustawy w życie - prawo do całego limitu 3000 kWh;

2) zdobycie KDR w okresie po wejściu ustawy w życie do końca 2022 r. - także ta sytuacja daje prawo do całego limitu 3000 kWh;

3) zdobycie KDR w 2023 r. - Mechanizm proporcjonalnego zmniejszania limitu 3000 kWh wprowadza art. 9 ust. 17 – 22 w/w. ustawy.

Ustawa (Dz. U. 2022 poz. 2127)

W przypadku osób, które zdobędą Kartę w 2023 r., mamy termin 30 dni na złożenie oświadczenia od dnia stania się osobą uprawnioną do limitu 3000 kWh.

================================================================================================================================

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dn. 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz.952)

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji  (14 dni po ogłoszeniu) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną.  Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie karty elektronicznej.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy będzie to forma KDR tradycyjnej, KDR elektronicznej, czy obu) będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel od 09.06.2021 r

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać KDR pozostałych członków rodziny tak jak do tej pory, jednak aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.
Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Opłata za wydanie duplikatu KDR i za domówienie tradycyjnej formy karty będzie jednakowa i wyniesie 10 zł (oznacza to, że opłata za duplikat będzie niższa niż po waloryzacji z dn. 01.03.2021 r., natomiast opłata za domówienie KDR wzrośnie).

Czym w ogóle jest aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

 • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,
 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jest ona dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Część cudzoziemców posiadających obecnie KDR  i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w mObywatel. Cudzoziemcy, którzy wnioskowali o elektroniczną formę KDR, otrzymują z urzędu Kartę tradycyjną. Wójt / burmistrz / prezydent miasta w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia nowelizacji (do 1 czerwca) z urzędu bezpłatnie przyznał kartę tradycyjną cudzoziemcom.

---

M-GOPS w Nowej Dębie realizujący zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) uprzejmie informuje, że    w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik (np. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki) jest składany równocześnie z wnioskiem.

Informujemy, iż z dniem 01.01.2018 r. oprócz dotychczasowej (tradycyjnej/plastikowej formy KDR) istnieje możliwość ubiegania się o KDR w formie elektronicznej (aplikacja mKDR na smartfony)

W związku z powyższym zmianie uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz załączniki do w/w  wniosku (druki do pobrania niżej). Osoba wnioskująca o elektroniczną KDR musi spełniać dotychczasowe kryteria.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

 1. Jak dotychczas złożyć wniosek w MGOPS w Nowej Dębie, pok. nr 14 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu (zarejestrowanym w Polsce) i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
 2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
 3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
 4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.
 5. Wnioskowanie od razu o obie formy Karty jest korzystne, gdyż wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty. Zwolnione z opłat są również rodziny, dla których wniosek o przyznanie KDR został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie KDR w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do 31.12.2019 r.

Gmina Nowa Dęba realizuje Nowodębski Program Dla Rodzin Wielodzietnych zgodnie z Uchwałą Nr XVII/166/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 lutego 2016r.

Osobami uprawnionymi do korzystania z ulg są posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- rodzice korzystają z karty dożywotnio,

- w przypadku złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty czynność ta podlega opłacie w wysokości zgodnie z zapisem art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863, ze zmianami).

Z dniem 01 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie Kart Dużej Rodziny. Zmianie uległ art. 10 ust. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w zakresie wymaganych załączników do wniosku o przyznanie Karty. W szczególności nie są już wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość i akty urodzenia w przypadku osób posiadających numer PESEL. Podobnie nie jest wymagane przedkładanie aktu małżeństwa w przypadku małżonka rodzica (chyba że nie posiada numeru PESEL), a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zadania gminy w zakresie realizacji programu prowadzi Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, gdzie można uzyskać wszelkie informacje w powyższym zakresie,  tel. 15 846 34 94, wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny można składać w pok. nr 14.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie informuje, że na dzień 24 listopada 2017 r. wpłynęło 315 wniosków o przyznanie KDR, w tym 44 dotyczyło przedłużenia terminu ważności karty/zmiana danych, 2 uzupełnienia członka rodziny, 8 dodania nowego członka rodziny, 11 wydania duplikatu KDR. Do tej pory wydano 1372 karty 253 rodzinom.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny dostępne są również na stronie rodzina.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: