Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Rodziny Wspierające

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, informuje rodziny chętne do  niesienia pomocy, o możliwości pełnienia funkcji „Rodzin Wspierających„

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej, może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od indywidualnych potrzeb rodzin i dotyczą przede wszystkim przezwyciężania trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzinę wspierającą ustanawia się, po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek do Kierownika MGOPS w tej sprawie (wzór w załączeniu),
  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS w Nowej Dębie w miejscu zamieszkania,
  3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika MGOPS w Nowej Dębie,
  4. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: