Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓL INTERDYSCYPLINARNY W NOWEJ DĘBIE

 

W dniu 21 czerwca 2023r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), która wprowadziła wiele znaczących zmian:

 • nazwę przemocy w rodzinie zastąpiono nazwą przemocy domowej
 • została rozszerzona definicja przemocy o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc
 • wprowadzono nową kategorię osoby doznającej przemocy – dziecko będące świadkiem przemocy
 • Zespoły Interdyscyplinarne będą zwoływane nie rzadziej niż raz na 2 miesiące oraz wprowadzono obligatoryjny udział członków w posiedzeniach zespołu
 • Zespół Interdyscyplinarny ma obowiązek kierowania osób stosujących przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych
 • wprowadzono obowiązek monitorowania sytuacji rodziny po zakończeniu procedury przez okres 9 miesięcy

W dniu 27 lipca 2023 r Rada Miejska w Nowej Dębie. podjęła Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Nowa Dęba.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzeniem Nr 1264/2023 z dnia 22 września 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba powołał Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Jadwiga Bałdys- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowej Dębie,
 2. Dagmara Gaweł- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowej Dębie,
 3. Magdalena Gerba- przedstawiciel oświaty- Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli,
 4. Beata Głaz- przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
 5. Gabriela Kobylarz- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowej Dębie,
 6. Maria Kosiorowska- przedstawiciel miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowej Dębie,
 7. Leszek Mirowski- przedstawiciel miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowej Dębie,
 8. Zofia Bożena Nowak- przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych,
 9. Patrycja Paszta- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowej Dębie,
 10. Agnieszka Pieróg- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowej Dębie,
 11. Katarzyna Rodzeń- przedstawiciel Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie,
 12. Katarzyna Tadra- przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowej Dębie,
 13. Małgorzata Tomasiewicz- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej          w Nowej Dębie,
 14. Maria Tomczyk- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 15. Barbara Wilk- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 16. Monika Wilk - przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 17. Dariusz Zbyrad- przedstawiciel Komisariatu Policji w Nowej Dębie,
 18. Małgorzata Zimnicka- przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej Zespół powołuje do każdego przypadku założenia ,,Niebieskiej Karty” grupę diagnostyczno- pomocową.

Grupy diagnostyczno- pomocowe

W skład grup diagnostyczno- pomocowych wchodzą:

 1. pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 2. funkcjonariusz Policji.

W skład grupy diagnostyczno- pomocowej mogą także wchodzić;

 1. pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 2. asystent rodziny;
 3. nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 4. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
 5. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W sprawach osób stosujących przemoc domową, pozostających pod dozorem lub nadzorem kuratora sądowego, w skład grupy diagnostyczno- pomocowej wchodzi zawodowy kurator  sądowy lub wskazany przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społeczny kurator sądowy. Natomiast w sprawach żołnierzy pełniących czynna służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno- pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

 

Praca grup diagnostyczno- pomocowych obejmuje  w szczególności następujące działania:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa
  w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 • dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę: uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” lub wszczęcia procedury

Wykaz instytucji  pomocowych zajmujących się problematyką przemocy domowej:

       1.   Komisariat Policji w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 2, tel. 478 253 030

 2.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, tel.:  15 846 34 93

3.  Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, tel. 15 846 26 71

4.  Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Nowa Dęba - w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym.

5. Placówki ochrony zdrowia- w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej, taka osoba może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 1827), bez konieczności wykonywania obdukcji.

 Obowiązujące akty prawne:

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: