Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Grupy Wsparcia/Samopomocowe

MGOPS W Nowej Dębie informuje, o możliwości uzyskania wsparcia w formie użyczenia lokalu (stołówka MGOPS, lokal Klubu Seniora, SOK – sala kameralna)na potrzeby spotkań i aktywności Grup Wsparcia / Grup Samopomocowych  z  terenu MiG Nowa Dęba (po uprzednim uzgodnieniu terminu i godzin) Zainteresowanych prosi się o kontakt z tut. MGOPS od pon. do pt. w godz. pracy ośrodka, pod nr tel.: 15 846 34 – 94 lub mailem: mgops@nowadeba.pl

Zachęcamy do aktywności w grupach!

Człowiek z natury jest istotą społeczną w związku z tym nie jest w stanie zaspokoić samodzielnie wszystkich swoich potrzeb. Stanowi to istotny bodziec do poszukiwania form wspólnotowości i wzajemnych interakcji. Człowiek już od narodzin jest uczestnikiem różnego rodzaju grup.

Grupa w znaczeniu psychologicznym, to zbiorowość osób, pomiędzy którymi występuje współdziałanie, wzajemne zaspokajanie potrzeb, zależność oraz przynajmniej częściowe dzielenie wspólnych norm czy wartości. Skupiona jest wokół wspólnych problemów, które dotykają trzech aspektów funkcjonowania: psychologicznego, społecznego, zdrowotnego. Najskuteczniejszym narzędziem zmiany w grupie samopomocowej są właśnie jej członkowie. Filarem funkcjonowania grupy samopomocowej jest udzielanie sobie wsparcia informacyjnego na temat możliwości radzenia sobie z trudnościami a także przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia. Działania grupy mają charakter wspólnotowej aktywności. Członkowie grupy, których łączy wspólna trudność, działają w oparciu o własne zasoby i swoją wewnętrzną siłę. Dzięki nim uczestnicy otrzymują wsparcie psychiczne. W grupach samopomocowych obowiązuje zasada, iż wszyscy jej członkowie są równi. Na spotkaniach dochodzi do spontanicznej wymiany uczuć i myśli, ponadto bardzo często wybierany jest nieformalny lider. Odmienne od profesjonalnych, instytucjonalnych interwencji, działania samopomocowe są właśnie tym co spaja grupę.

Można wyróżnić różne rodzaje grup samopomocowych ze względu na specyfikę ich działania:

 • grupy, gdzie głównym elementem motywacyjnym jest zmiana sposobu swojego działania lub odzyskanie kontroli nad własnym zachowaniem – w ten sposób spotykają się min. Anonimowi Alkoholicy
 • grupy skupiające ludzi o podobnym położeniu, które wzbudza w nich negatywne emocje, stanowiące obciążenie. Spotkania mają na celu zniwelowanie napięcia, które osoby doświadczają  oraz podzielenie się wiedzą na temat możliwych sposobów rozwiązania trudności (przy czym wiedza ta jest poparta własnym doświadczeniem);
 • grupy, gdzie członkowie to ludzie doświadczający podobnej dyskryminacji, wykluczenia. Do głównych celów działania tego rodzaju grupy na pewno trzeba zaliczyć podnoszenie samooceny, rozwój własnych zasobów oraz samoświadomości (np.: mniejszości seksualne);
 • grupy, gdzie elementem łączącym członków nie jest trudność lecz chęć samorozwoju, samorealizacji.

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób o podobnych doświadczeniach. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Idea grup wsparcia/ grup samopomocowych:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;
 • korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;
 • w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: