Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.nowadeba.naszops.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 02.07.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • niektóre dokumenty są w postaci skanów
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest administrator, adres poczty elektronicznej: mgops@nowadeba.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 846 34 94, 15 846 34 93.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie:

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • wersję kontrastową

Skróty klawiszowe:

  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • na stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Dostępność architektoniczna

Adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Reja 3, 39 – 460 Nowa Dęba.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Reja. Budynek ma dwie kondygnacje. Drzwi są bezprogowe i przeszklone, ale nie są automatycznie otwierane. Podjazd do budynku umożliwia wjazd do pomieszczeń MGOPS dla osób z wózkiem inwalidzkim. Budynek na parterze ośrodka posiada szeroki korytarz, które pozwala na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Dalsze przejście jest możliwe, ale występują schody. Schody są z poręczami. W budynku nie ma windy, ale na parterze ośrodka jest dzwonek dla klientów i wszystkie osoby niepełnosprawne są obsługiwane w Punkcie Obsługi Klienta.

Na parterze ośrodka znajdują się dwie toalety, w tym jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych i jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych, posiada 3 uchwyty.

Przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online, ale są pracownicy, którzy posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu migowego. Usługa tłumacza poprzez pracownika ośrodka jest dostępna w godzinach pracy ośrodka od godz. 7.00 do 15.00.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: