Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Bezdomność

 

AKCJA ZIMA 2023/2024

         Rozpoczynający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych czy bezdomnych. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy i nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.

Uprzejmie Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

TELEFONY KONTAKTOWE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie – 15 846 34 94,

15 846 34 93

Komisariat Policji w Nowej Dębie – 478 253 030

Bezpłatny telefon alarmowy – 112

W okresie zimy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa także bezpłatna całodobowa linia telefoniczna nr telefonu 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Zrozumienie problemów i potrzeb osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

 

Kierownik MGOPS

Leszek Mirowski


 

AKCJA ZIMA 2021/2022

          Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych czy bezdomnych. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Mając także na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy i nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

TELEFONY KONTAKTOWE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie – 15 846 34 94, 15 846 34 93

Komisariat Policji w Nowej Dębie – 478 253 030

Bezpłatny telefon alarmowy – 112

W okresie zimy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa także bezpłatna całodobowa linia telefoniczna nr telefonu 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Zrozumienie problemów i potrzeb osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Kierownik MGOPS

Maria Tomczyk 

                   

(...)

 

PODKARPACKI                                                                                                 Rzeszów, 2021-10-25

URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów                                          

 

  S-I.6333.182.2021.DS

 

                Państwo

 Prezydenci Miast/Burmistrzowie/Wójtowie Gmin

               województwa podkarpackiego

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.10.2021 r. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, znak: DPS-IV.070.5.19.2021.KS, zwracam się do Państwa z prośbą o szczególną troskę w zakresie zapewnienia wsparcia osobom bezdomnym.

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. W tym roku ponownie dodatkowym źródłem niepokoju jest epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, która dla osób egzystujących w przestrzeni publicznej  i miejscach niemieszkalnych, bez dostępu do podstawowych środków higieny oraz ochrony osobistej, stanowi śmiertelne zagrożenie.

Sytuacja osób zmagających się z tą najbardziej skrajną formą wykluczenia społecznego jest niezwykle trudna. Stąd też apeluję do Państwa o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu przygotowania się do tego trudnego okresu oraz o wzmożoną koordynację działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym.

Kluczowa w tym zakresie jest harmonijna współpraca na wszystkich szczeblach administracji – samorządowej oraz rządowej, a także zaangażowanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, a także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych świadczących pomoc dla osób bezdomnych.

W związku z sytuacją epidemiczną przypominam o konieczności zapewnienia odpowiednich warunków izolacji i kwarantanny dla osób bezdomnych, które z oczywistych względów nie mogą poddać się izolacji lub kwarantannie w warunkach domowych. Powyższe jest szczególnie istotne w przypadku osób z objawami zakażenia przebywających  w przestrzeni publicznej, które z uwagi na stan zdrowia i zagrożenie wychłodzeniem organizmu wymagają natychmiastowego wsparcia.

Ponadto, proszę o dalsze stosowanie Procedury dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem SARS-CoV-2, opracowanej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Mam nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie oraz wspólne zaangażowanie pozwolą na skuteczne zapewnienie wsparcia osobom najbardziej potrzebującym  i ograniczenie negatywnych konsekwencji doświadczania kryzysu bezdomności.

 

 Dyrektor

                                                                                         Wydziału Polityki Społecznej

                                                                                            Małgorzata Dankowska

                                                              

Otrzymują:

 1. Adresat,
 2. Dyrektorzy/Kierownicy OPS i Centrów Usług Społecznych – do wiadomości,
 3. a/a.

 

Załącznik: Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

(...)

 

PODKARPACKI                                                                         Rzeszów, 2020-11-03

 URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów                                          

           S-I.941.13.2020.DS               

Dyrektorzy/ Kierownicy

                                                                       Ośrodków Pomocy Społecznej

                                                                       - wszyscy

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zwraca się do Państwa o podjęcie działań zapewniających wsparcie osobom, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomoc skierowaną do osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych bądź będących pod działaniem alkoholu lub innych substancji odurzających.

                        Apelujemy również o prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania pomocy w postaci ciepłego posiłku, schronienia oraz podjęcie działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa, by zwracać uwagę na wszelkie sytuacje, które mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu napotkanych osób. Taka postawa społeczna może zapobiec wielu nieszczęściom

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, osoby doświadczające bezdomności znajdują się w sytuacji, wymagającej szczególnego wsparcia ze strony władz samorządowych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o szczególny nadzór nad zakażonymi osobami bezdomnymi między innymi poprzez utworzenie miejsc izolacji/kwarantanny lub też o podjęcie współpracy z placówkami udzielającymi tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, mającej na celu zabezpieczenie miejsc izolacji/kwarantanny.

W załączeniu tut. Wydział przekazuje Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2020/2021 oraz Procedurę postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym  w województwie podkarpackim – do wiadomości  i wykorzystania.

Dyrektor

                                                                                                      Wydziału Polityki Społecznej

                                                                                                                       (-)

                                                                                                      Małgorzata Dankowska

                                                                                          (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Załączniki:

 1. Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2020/2021.
 2. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym  w województwie podkarpackim.

 

PROCEDURA

postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

I. Kierowanie

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują osoby potrzebujące pomocy:

 1. W ciągu dnia
 • do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w okresie zimowym;
 • do szpitala - osoby wymagające pomocy lekarskiej;
 • do izby wytrzeźwień - osoby w stanie upojenia alkoholowego.

2. W godzinach wieczornych i nocnych

-   jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości od  schronisk   dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej, które w okresie zimowym uruchamiają dodatkowo miejsca noclegowe.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach, ogrzewalniach lub innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, domy pomocy społecznej przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w domu pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).

 1. W czasie pobytu w ww. placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
 2. Po skorzystaniu z ww. świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
 3. Ośrodki pomocy społecznej wydają bezdomnemu bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 - pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: