Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

"Za życiem"

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  która zaczęła obowiązywać od stycznia 2017r., przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Są to środki przyznawane decyzją administracyjną i ich przyznanie nie jest zależne od dochodów osiągniętych przez rodzinę.

Kto może skorzystać z uprawnień:

- rodziny (matka lub ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka), w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko (ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka

- kobiety, które otrzymały informację o tym że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu

- kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych

- kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenie dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą otrzymania jednorazowego świadczenia jest przedstawienie  stosownego zaświadczenia, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można otrzymać od lekarza:

- ubezpieczenia zdrowotnego

- posiadającego specjalizację II stopnia

- posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii (szczegóły dotyczące uprawnień można znaleźć w informatorze znajdującym się na stronie internetowej NFZ)

Aby otrzymać zaświadczenie matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie w referacie Świadczenia Rodzinne – pok. nr 209,210 ( II piętro).

Rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej, dedykowana jest usługa asystenta rodziny. Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego (m.in. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem), umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitacje społeczną  i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszystkich zainteresowanych tą formą wsparcia zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie usługi asystenta rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: