Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

O instytucji

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2268 z późn.zm)
2.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm)
3.Innych przepisów prawnych oraz Statutu.

Realizacja zadań Ośrodka polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Misja ośrodka:

"Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości".

Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność.
Kierownika zatrudnia Burmistrz. Do kompetencji Kierownika należy:

 • zarządzanie Ośrodkiem,
 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka,
 • tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,
 • organizowanie pracy personelu.

Corocznie Kierownik składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości Gminy. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Może także kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców.

Praca socjalna w środowisku zamieszkania osób i rodzin świadczona jest przez wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie pracownicy socjalni mają prawo przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbędnych przy podejmowaniu działań i przyznawaniu świadczeń.

Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez wykwalifikowane opiekunki środowiskowe.
Konsultant – prawnik pracujący w Ośrodku świadczy porady prawne dla podopiecznych i klientów pomocy społecznej.
Szczególnym rodzajem wykonywanych zadań przez Ośrodek jest realizacja Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Dożywianie dzieci prowadzone jest w szkołach, natomiast dla innych osób posiłki są oferowane w Punkcie wydawania Posiłków przy MGOPS.

Ośrodek stale współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, Kuratorium, Radnymi, Sołtysami, Pedagogami, Służbą Zdrowia, Sądem i Kuratorami, Stowarzyszeniem "WSPARCIE", Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Towarzystwem Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących, Parafiami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Kołem Dzieci Niepełnosprawnych, Caritasem, innymi organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia w sprawach pomocy społecznej i innych, są przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, ustnie oraz za pośrednictwem osób trzecich.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: